Statut

Statut 2014-10-01T05:27:15+00:00

STATUT FUNDACJI KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI W DZIAŁANIU

 

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kreatywności i Innowacyjności w Działaniu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Agatę Julitę Jakuszko i Łukasza Lewickiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Bednarę-Michalczyk w Kancelarii Notarialnej w Lublinie ul. Spokojna 8A, w dniu 30.04.2014 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
 5. Fundacja może tworzyć biura, filie, oddziały, a także przystępować do spółek i innych fundacji.

§ 3

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 5

Celami Fundacji są:

1)        Wspieranie rozwoju osobistego u ludzi z każdej grupy wiekowej.

2)        Budowanie społeczeństwa przedsiębiorczego i obywatelskiego, poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych i obywatelskich.

3)        Wspieranie współpracy nauki z biznesem.

4)        Stymulowanie koegzystencji biznesu z ekonomią społeczną.

5)        Działanie na rzecz promocji zdrowia i sportu.

6)        Działania wspierające i uzupełniające edukację powszechną.

7)       Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez eliminacje postaw bierności i roszczeniowości.

8)        Wspieranie integracji społecznej.

9)        Realizowanie założeń innowacyjności poprzez wspieranie i promowanie nowych praktyk oraz technologii.

10)    Realizowanie założeń kreatywności poprzez wdrażanie i promowanie nowych niekonwencjonalnych rozwiązań.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)        Organizację i przeprowadzanie szkoleń oraz warsztatów.

2)        Poradnictwo, coaching indywidualny i grupowy.

3)        Organizację eventów i konferencji.

4)        Promocję i reklamę kreatywnych, a także innowacyjnych przedsięwzięć na fanpage oraz stronie internetowej.

5)        Publikację materiałów, filmów i artykułów, promujących postawy oraz wartości wynikające z celów organizacji.

6)        Realizację projektów i programów związanych z wyżej wymienionymi celami organizacji.

7)      Współpracę z innymi podmiotami z sektora administracji, biznesu oraz ekonomii społecznej w celu realizacji wyżej wymienionych celów.

§ 7

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna, lub jako działalność odpłatna.

 

§ 8

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej pożytku publicznego Fundacji.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

 1. Fundacja do realizacji swych celów statutowych może zatrudniać pracowników i pozyskiwać wolontariuszy.
 2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację działalności innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1)      funduszu założycielskiego,

2)      dotacji, subwencji, grantów przekazywanych przez inne instytucje,

3)      darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,

4)      dochodów z aukcji, kwest, zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych,

5)      majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,

6)      przychodów z odpłatnej działalności statutowej,

7)      sponsoringu,

8)      wpływów z reklam, promocji i działań marketingowych,

9)      odsetek i depozytów bankowych,

10)  dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

11)  dochodów z działalności gospodarczej.

§ 12

 1. Przychody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Władze Fundacji

§ 13

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób i jest powoływany przez Fundatorów w drodze uchwały. W przypadku, jeśli Zarząd składa się z 1 osoby, powoływany jest Prezes Zarządu. W przypadku, jeśli Zarząd liczy więcej niż 1 osobę, powołuje się obok Prezesa Zarządu również Wiceprezesów Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji powołany jest na pięcioletnią kadencję. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 14

 1. Zarząd podejmuje działania i decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatorów.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)      kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b)      realizacja celów statutowych,

c)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

d)      uchwalanie regulaminów,

e)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

f)       zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

g)      przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

h)      występowanie z wnioskiem o wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 15

 1. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

§ 16

 1. Do obowiązków i kompetencji Fundatorów należy:
 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie jego członkom absolutorium z działania.
  1. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie pisemnych uchwał. Fundatorzy podejmują uchwały na wniosek Zarządu Fundacji lub samodzielnie.
  2. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

 

§ 18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1, podejmują Fundatorzy.

Likwidacja Fundacji

 

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatorów, w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

§ 20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

//