Prawa człowieka – temat na czasie

Prawa człowieka – temat na czasie

Korea Północna. Życie obywateli tego kraju jest kontrolowane na każdym kroku.

Tutaj, jak w Europie czasów II wojny światowej, istnieją obozy koncentracyjne i obozy pracy, gdzie wysyłane są osoby niezgadzające się z polityką władz.

Obowiązuje także kara śmierci, co w dzisiejszych czasach wydaje się nie do pomyślenia. W Korei Północnej łamanie praw człowieka stoi na porządku dziennym. Według Amnesty International jest to kraj, gdzie sytuacja obywateli pod tym względem jest najgorsza.

 sopoc
 

Prawa człowieka – temat na czasie

 

 

Opisany przykład pokazuje, że problem ochrony praw człowieka jest nadal aktualny i powinien być szeroko dyskutowany na arenie międzynarodowej.

Poniższy artykuł przybliży czytelnikowi podstawowe informacje związane z prawami człowieka:

 • czym są prawa człowieka
 • jaki mają charakter
 • w jaki sposób są chronione we współczesnym świecie
 • jaki jest ich podział

Prawa człowieka to koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa. Ich źródłem jest przyrodzona i niezbywalna godność ludzka. Te prawa są jednym z priorytetów społeczności międzynarodowej.

Przez wiele lat powstawały liczne dokumenty, które mają na celu zapewnienie ochrony tych praw. Jednym z ważniejszych jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Od tamtego czasu prawodawstwo w tym zakresie ulega ciągłemu rozwojowi.

 

Jaki charakter mają prawa człowieka

 

 

Prawa człowieka mają charakter:

 • powszechny – są takie same dla każdego człowieka na całym świecie. Niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów, religii czy kultury każdy ma prawo do życia, bezpieczeństwa i wolności osobistej;
 • przyrodzony – istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, państwo ich nie nadaje, a jedynie tworzy system ich ochrony;
 • niezbywalny – żadna władza nie może nam ich odebrać, nie można się ich zrzec czy zrezygnować z nich – nie mogę np. oddać się w niewolę. Posiadamy prawa człowieka, nawet jeśli nie uznaje ich jakieś państwo lub kiedy są one naruszane;
 • nienaruszalny – „prawa człowieka istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez władze dowolnie regulowane”;
 • naturalny – człowiek posiada je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania;
 • niepodzielny – wszystkie prawa człowieka stanowią integralną i współzależną całość.[1]

 

 

Ochrona praw człowieka przez ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych od początku swojego istnienia dokładała wszelkich starań, aby regulacje w dziedzinie praw człowieka stały się prawem powszechnie obowiązującym.

ONZ, stawiając sobie za cel zwiększenie aktywności państw członkowskich na polu praw człowieka i efektywnej promocji globalnego systemu praw człowieka, stworzyła następujące strategie działań:

 • praca grup roboczych i ekspertów nad rozwojem badań, ustanawianiem standardów, kodyfikacją w dziedzinie praw człowieka i rozpoznawaniem przeszkód stojących na drodze do realizacji tych praw;
 • rozwijanie mechanizmów kontroli przestrzegania praw człowieka poprzez tworzenie komitetów i komisji; nacisk na międzynarodową opinię publiczną w celu przyjęcia przez poszczególne państwa standardów praw człowieka, a także pomoc rządom państw w stosowaniu postanowień tych aktów;
 • rozwijanie współpracy technicznej na polu praw człowieka oraz programów szkoleniowych w wymiarze sprawiedliwości; wspieranie członków ONZ w budowaniu krajowych programów pomocowych oraz stanowieniu prawa na poziomie lokalnym i regionalnym.[2]

 

Podział praw człowieka – generacje

 

 

W 1966 roku uchwalono dwa ważne dokumenty: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, w których wyodrębniono tzw. generacje praw człowieka.

W dokumentach tych zostały zawarte dwie generacje, natomiast trzecia nie została jeszcze skodyfikowana. Obowiązuje następujący podział:

 • I generacja to prawa podstawowe, które przysługują każdemu człowiekowi; są to m.in.: prawo do życia, prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, do głoszenia swoich poglądów;
 • II generacja to prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne;
 • III generacja to prawa solidarnościowe, czyli przysługujące grupom osób, a nie tylko pojedynczym jednostkom.

 

Zakończenie

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych stara się dostosowywać swoje działania do panującej obecnie na świecie sytuacji: wzrastającej liczby naruszeń praw człowieka, jawnej dyskryminacji, ucisku ze strony władz.

Nawet państwa najbardziej rozwinięte borykają się obecnie z tymi problemami. Aby zapobiec tym sytuacjom powstało wiele instytucji stojących na straży przestrzegania ustalonego porządku prawnego. Dodatkowo ONZ poszerzyła swoją działalność o stanowisko Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, którego zadaniem jest pomoc państwom członkowskim w propagowaniu ochrony praw człowieka i ich przestrzeganiu.

Propagowanie przestrzegania praw człowieka i zwiększenie odpowiedzialności jednostek za ich naruszanie stanowi ważny krok w stworzeniu globalnego systemu praw człowieka.

My, jako Fundacja Kreatywności i Innowacyjności w Działaniu chcemy pomóc w edukowaniu świadomości społecznej w tematyce praw człowieka. Wierzymy, że to ważny krok na drodze do poprawy sytuacji na świecie.

——————————

Przypisy:

[1] amnesty.org.pl

[2] http://www.unic.un.org.pl/

 

 

autor wpisu: Ewelina Sędłak
2014-10-02T18:11:58+00:00 Październik 2nd, 2014|Prawa Człowieka, Świadomy Obywatel|
//