Prawa Człowieka – podsumowanie

Prawa Człowieka – podsumowanie

Tegoroczny projekt ,,Świadomy Obywatel Prawa Człowieka” właśnie dobiegł końca.

Dziś mogę powiedzieć, że był dla mnie nie lada wyzwaniem, ale w gruncie rzeczy dał ogromną satysfakcję ze świadomości, iż mogłam go osobiście koordynować.

Z tego wpisu:

  • dowiecie się, który kraj, w opinii ankietowanych najczęściej łamie prawa człowieka
  • przeczytacie o serii artykułów
  • przeczytacie o wydarzeniu (film i dyskusja)
  • dowiecie się o badaniach ankietowych
  • obejrzycie galerię zdjęć z wydarzenia

Artykuły

 

W październiku i listopadzie stworzyliśmy serię artykułów:

Najchętniej czytanym był artykuł: „Prawa Człowieka-temat na czasie”

Tych, którzy jeszcze nie czytali gorąco zachęcam do lektury!

Film i dyskusja

 

Kolejnym etapem w projekcie było wewnętrzne wydarzenie dla wolontariuszy i działaczy fundacji. Odbyło się 27.11.2014. Obecnych było też kilku gości spoza FKID. Głównym punktem była projekcja filmu „Na osi zła – Kraj Cichej Śmierci” reżyserii Ewy Ewart. Bardzo poruszający i przedstawiający ciężką sytuację mieszkańców tego kraju film stał się inspiracją do dyskusji na temat sytuacji politycznej tego totalitarnego państwa.

Dlatego teraz jeszcze raz chciałabym podziękować wszystkim obecnym za tak aktywne uczestnictwo w dyskusji.

Na zakończenie listopadowego wydarzenia przedstawiona została pierwsza część wyników ankiet.

Ankiety

 

Ważną częścią projektu tegorocznej edycji świadomy obywatel były badania ankietowe.

W ułożeniu pytań pomagał mi zespół socjologów. Po dokładnej analizie i poprawkach został stworzony projekt ankiet, których w sumie zebraliśmy aż 180, czyli prawie dwa razy więcej niż planowaliśmy!

Ankiety zostały wypełniane głównie przez studentów. Odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie było kilku wolontariuszy.

Zebranymi kwestionariuszami podzieliliśmy się w zespole – każdy dostał pewną część ankiet do podliczenia i jedno pytanie do podsumowania.

Za całą porządnie wykonaną pracę dziękuję wszystkim zaangażowanym.

Oto jak wyglądał kwestionariusz ankiety:

Ankieta 4.0

Raport z badania

 

W pierwszym pytaniu respondenci mieli wymienić 3 kraje, w których ich zdaniem, prawa człowieka nie są przestrzegane przez władze.

Państwami, w których najczęściej łamane są prawa człowieka wg respondentów okazały się Rosja i Korea Północna, które otrzymały po 73 głosy (40,56%) zaraz później Chiny (63 głosy – 35%) i Ukraina (43 – 23,89%).

Co ciekawe 15 głosów dostała „Korea” (8,33%), a wśród wymienionych w sumie 58 państw 11 głosów (6,11%) dostała Polska, a 6 Afryka (3,33%). 103 głosy (57,22) przydzielono państwom, w których dominującą religią jest Islam.

W pytaniu drugim ankietowani mieli wymienić trzy organizacje pozarządowe, które zajmują się problematyką praw człowieka.

Najczęściej wymienianą organizacją było ONZ – 81 głosów (45%) (a UNICEF, który jest częścią ONZ do takich spraw zyskał 41 głosów, co daje dla ONZ-u w sumie 122 osoby czyli 67,78%) następnymi w kolejności były takie organizacje jak: Amnesty International, (30%) Czerwony Krzyż (13,89%), Helsińska fundacja praw człowieka (11,67%).

Wśród ciekawych odpowiedziami pojawiały się takie instytucje jak: Rada Europy (2%) UNESCO (3%) WHO (2%)

Na pytanie nie były w stanie odpowiedzieć głównie osoby z obszarów wiejskich, niezależnie od płci.

Zwracającym uwagę jest fakt, że wśród osób które nie były w stanie odpowiedzieć na pytanie znalazło się również kilku studentów prawa z lat 1-5

W pytaniu trzecim respondenci, mieli ocenić na 5-stopniowej skali zagrożenie praw konkretnych grup osób, gdzie 1- oznaczał niski poziom zagrożenia, a 5 bardzo wysoki.

Za najbardziej zagrożonych uznano homoseksualistów, u których średnia ocen wyniosła 3,76. Za nieznacznie mniej zagrożonych uznano przedstawicieli mniejszości etnicznych (takich jak np. Romowie) z wynikiem 3,58. Nie ma także w pozostałych przypadkach bardzo znaczących różnic – średnia ocen kobiet wyniosła 3,55 , natomiast w przypadku dzieci 3,35. Za najmniej zagrożonych uznano seniorów, którzy uzyskali średnią ocen 2,8.

Można przypuszczać, iż na powyższe opinie przedstawiane przez respondentów, decydujący wpływ miały media, takie jak telewizja, prasa, internet. Wysoki wskaźnik zagrożenia, szczególnie w przypadku homoseksualistów, wynika z pewnej „medialności tematu” czyli z faktu, że problematyka dyskryminacji pewnych grup jest często poruszana przez środowiska dziennikarskie.

W pytaniu czwartym, które bezpośrednio odnosiło się do pytania poprzedniego,

najczęściej wskazywaną grupą były dzieci. Tutaj respondenci najczęściej podawali ich cechy i przymioty (jako bezbronne, niewinne, zależne od i dorosłych).

Następną grupą w kolejności byli homoseksualiści, przy których zwrócono uwagę na fakt nietolerancji i braku zrozumienia, zaś wśród kategorii kobiet podkreślano ich ciężką sytuację w państwach arabskich. Z kolei mniejszości etniczne uznano za zagrożone z powodu odmienności kulturowej.

Najmniej respondentów wskazało na grupę seniorów.

W ostatnim pytaniu badani mieli za zadanie ułożyć podane prawa człowieka w kolejności od najczęściej łamanych do najmniej.

Najczęściej łamane: prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania (52,22%), potem prawo do życia (23,33%)

Najrzadziej prawo do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania (42,22%), prawo do pracy (22,22%)

Ponad 52% respondentów uważa, że najczęściej łamane jest prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania, podczas gdy ponad 42% uważa, że najrzadziej prawo do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania.

 

Próba wynosiła 180 osób, z czego mniej niż 10 to były odpowiedzi nieczytelne lub brak.

 Galeria zdjęć z wydarzenia

 

Na koniec chciałabym jeszcze zaprosić już dziś do udziału w przyszłej edycji Świadomy Obywatel, z który mam nadzieję, że stanie się dobrą wizytówką dla Fundacji Kreatywności i Innowacyjności w Działaniu.

——————————

autorka wpisu: Ewa Socała
2018-02-16T17:23:41+00:00 Grudzień 28th, 2014|Raporty z działalności, Świadomy Obywatel|
//