Kontakt / RODO

Kontakt / RODO 2019-03-28T12:41:24+00:00

Fundacja Kreatywności i Innowacyjności w Działaniu

 

Wyślij e-mail. Staramy się odpowiadać na wszystkie wiadomości: biuro@fkid.pl     

W sprawach związanych z rekrutacją: fkid.hr.eu@gmail.com

W sprawach dotyczących oddziału FKID Warszawa: warszawafkid@gmail.com

 


Informacja o RODO,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, uprzejmie informuję, że:

1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST:
Fundacja FKID,
Dane kontaktowe administratora są następujące:
adres: 20–068 Lublin Ulica:Stanisława Leszczyńskiego 23
e-mail: biuro@fkid.pl
Pod powyższymi danymi kontaktowymi wszystkie zainteresowane osoby uzyskają informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych.
2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania projektu/szkolenia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem porozumienia;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
PANA/PANI DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE W CELU:
a) wykonania zawartej z Fundacją FKID umowy o przeprowadzenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);
b) wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”) w tym w szczególności obowiązku przesyłania lub raportowania określonych prawem danych osobowych m. in.: wynikających Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo – po ich wejściu w życie w związku z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML);
c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią dochodzenia należności, jak również obrony przed Pana/i roszczeniami z tytułu wykonania umowy o przeprowadzenie usługi szkoleniowej, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
d) wykonania obowiązków informacyjnych określonych prawem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”)oraz bieżącej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) „RODO”);
e) administracyjnym wewnętrznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
f) rachunkowym, księgowym np. księgowanie wpłat oraz prowadzenia absolwentów szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”);
g) archiwizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”).
W ramach realizacji zadań związanych z danymi osobowymi nie przetwarzamy danych określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, kulturową tożsamość osoby fizycznej. W przypadku celu w postaci dochodzenia należności i obrony przez roszczeniami, bieżącej korespondencji oraz wewnętrznych celów administracyjnych Administratora Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego i marketingowego, w celu dostosowania usług oferowanych przez Administratora danych osobowych do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania oceny która pozwoli na doskonalenie świadczonych przez Administratora usług.
3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH.
Fundacja FKID, będzie przetwarzała następujące dane osobowe:
imię i nazwisko Uczestnika szkolenia;
dane do faktury VAT (dotyczy płatnych jedynie szkoleń)
4. ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CELÓW WSKAZANYCH W PUNKCIE DRUGIM (2.) MOGĄ BYĆ:
podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy, w tym w szczególności kancelarie prawne świadczące pomoc prawną na rzecz Administratora oraz firmy windykacyjne, a także podwykonawcy świadczący na rzecz Administratora inne usługi, np. informatyczne, rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe;
pracownicy Administratora danych osobowych w zakresie pisemnych upoważnień,
sądy powszechne lub organy administracji państwowej,
inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa;
5. PANI/PANA DANE OSOBOWE BĘDĄ̨ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W OKRESIE NIEZBĘDNYM DO REALIZACJI CELÓW WSKAZANYCH W PUNKCIE DRUGIM (2.), TJ.:
w związku z realizacją zawartej umowy o przeprowadzenie usługi szkoleniowej do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów, przez okres wypełnienia tych obowiązków;
w związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę̨ takiego przetwarzania;
6. PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU NASTĘPUJĄCE PRAWA:
Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, posiadają Państwo prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
5. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, posiadają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, posiadają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
Informujemy, iż Fundacja FKID nie wykorzystuje przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Administratora do celu marketingu bezpośredniego. Takie informacje otrzymają Państw tylko w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości.
Podanie przez Państwo danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej z uwagi na ich niezbędność dla zawarcia i wykonania umowy, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przystąpienia przez Fundacji FKID do wykonania na Państwa rzecz usługi.
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

//