Co robimy

Co robimy 2018-06-05T15:12:01+00:00

Czym się zajmujemy: budowanie postaw przedsiębiorczych i obywatelskich, szkolenia, łączenie nauki z biznesem, ambitny wolontariat.

Projekty, które zrealizowaliśmy: ZOBACZ TUTAJ.

Nr konta: 19 1140 2004 0000 3402 7753 4479

 

STATUT FUNDACJI FKID:

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja FKID, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Przemysława Jóźwickiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Joannę Bednarę – Michalczyk w Lublinie, działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
4. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
5. Fundacja może tworzyć biura, filie, oddziały, a także przystępować do spółek i innych
fundacji.

§ 3
1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:
1) Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego u ludzi, w tym także u osób uczących się,
osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów oraz innych zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
2) Budowanie społeczeństwa przedsiębiorczego i obywatelskiego, poprzez wszechstronne
działania umacniające postawy przedsiębiorcze i obywatelskie u osób uczących się, osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów oraz innych zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

3) Promowanie wartości związanych z postawami przedsiębiorczymi i obywatelskimi u
osób uczących się, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów oraz innych
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4) Promocja wolontariatu i innych form aktywności społecznej u osób uczących się, osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów oraz innych zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
5) Promocja i reklama innowacyjnych praktyk biznesowych, organizacji pozarządowych i
instytucji naukowych.
6) Wspieranie współpracy nauki z biznesem.
7) Działanie na rzecz promocji zdrowia i sportu u osób uczących się, osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów oraz innych zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
8) Działania wspierające i promujące kulturę u osób uczących się, osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów oraz innych zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
9) Działania wspierające i uzupełniające edukację powszechną, w tym szkolną, pozaszkolną,
uniwersytecką oraz ustawiczną, u osób uczących się, osób niepełnosprawnych,
bezrobotnych, seniorów oraz innych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
10) Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym także osób uczących
się, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów oraz innych zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
11) Działania z zakresu pomocy społecznej u osób uczących się, osób niepełnosprawnych,
bezrobotnych, seniorów oraz innych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
12) Realizowanie założeń innowacyjności poprzez wspieranie i promowanie nowych praktyk
oraz technologii.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizację i przeprowadzanie kursów, szkoleń oraz warsztatów.
2) Poradnictwo, coaching indywidualny i grupowy, w tym także prowadzenie specjalnych
punktów doradczych i konsultacyjnych.
3) Prowadzenie edukacji szkolnej, pozaszkolnej, uniwersyteckiej oraz ustawicznej, wraz z
tworzeniem placówek.
4) Opracowywanie i wdrażanie programów oraz projektów w celu realizacji wyżej
wymienionych celów.
5) Organizację akcji i kampanii społecznych, imprez integracyjnych oraz wycieczek i
wyjazdów studyjnych.
6) Organizację eventów i konferencji.
7) Organizację pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań, szkoleń, warsztatów.

8) Promocję i reklamę kreatywnych, a także innowacyjnych przedsięwzięć na fanpage,
stronie internetowej oraz innymi dostępnymi kanałami marketingowymi.
9) Produkcję i publikację materiałów, filmów i artykułów, promujących postawy oraz
wartości wynikające z celów organizacji.
10) Podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej.
11) Realizację projektów i programów związanych z celami Fundacji.
12) Współpracę z innymi podmiotami z sektora administracji państwowej i samorządowej,
biznesu oraz ekonomii społecznej w celu realizacji wyżej wymienionych celów.
13) Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami
krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna, lub jako
działalność odpłatna.

§ 8

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, jako dodatkową
w stosunku do działalności statutowej pożytku publicznego Fundacji.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację samodzielnie bądź we
współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 9

1. Fundacja do realizacji swych celów statutowych może zatrudniać pracowników i
pozyskiwać wolontariuszy.
2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację działalności
innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 800 (osiemset złotych) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 11

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1) funduszu założycielskiego,

2) dotacji, subwencji, grantów przekazywanych przez inne instytucje,
3) darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,
4) dochodów z aukcji, kwest, zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych,
5) majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji
odpłatnie bądź nieodpłatnie,
6) przychodów z odpłatnej działalności statutowej,
7) sponsoringu,
8) wpływów z reklam, promocji i działań marketingowych,
9) odsetek i depozytów bankowych,
10) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
11) dochodów z działalności gospodarczej.
§ 12

1. Przychody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być
użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa
długi spadkowe.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Władze Fundacji
§ 13
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób i jest powoływany przez Fundator/Fundatorów
w drodze uchwały. W przypadku, jeśli Zarząd składa się z 1 osoby, powoływany jest
Prezes Zarządu. W przypadku, jeśli Zarząd liczy więcej niż 1 osobę, powołuje się obok
Prezesa Zarządu również Wiceprezesów Zarządu.
3. Zarząd Fundacji powołany jest na pięcioletnią kadencję. Istnieje możliwość ponownego
wyboru danej osoby do składu Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 14

1. Zarząd podejmuje działania i decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla
kompetencji Fundatora/Fundatorów.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,

c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) uchwalanie regulaminów,
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
f) zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na
wynagrodzenia pracowników Fundacji,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) występowanie z wnioskiem o wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać
Fundatorowi/Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 15

1. Sekretarzem Fundacji może być wyłącznie członek Zarządu Fundacji powołany przez
fundatora/Fundatorów w drodze uchwały.
2. Do obowiązków i kompetencji Sekretarza Fundacji należy:
a) Przyjmowanie i opisywanie dokumentów księgowych Fundacji,
b) Wydawanie dokumentów księgowych do biura rachunkowego, w przypadku takiej
obsługi,
c) Obsługa kasy fundacji, w tym sporządzanie dokumentacji kasowej tj. dokumentów KP
oraz raportów kasowych.
d) Samodzielna obsługa księgowa Fundacji w sytuacji, kiedy Fundacja nie posiada
podpisanej umowy z biurem rachunkowym.
3. Sekretarz Fundacji powoływany jest na pięcioletnią letnią kadencję. Istnieje możliwość
ponownego wyboru danej osoby na Sekretarza Fundacji.
4. Istnieje możliwość odwołania Sekretarza Fundacji ze stanowiska za zgodą Fundatorów
5. Sekretarz Fundacji może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Sposób Reprezentacji
§ 16

1. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z
zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków
Zarządu.

§ 17

6. Do obowiązków i kompetencji Fundatora/Fundatorów należy:
a. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
b. Powoływanie i odwoływanie Sekretarza Fundacji.
c. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie jego
członkom absolutorium z działania.
7. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie pisemnych uchwał. Fundatorzy podejmują
uchwały na wniosek Zarządu Fundacji lub samodzielnie.
8. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundator/Fundatorzy. Zmiany statutu mogą dotyczyć
także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1, podejmują
Fundator/Fundatorzy.

Likwidacja Fundacji
§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia
fundator/Fundatorów, w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundator/Fundatorzy.

§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.

//